Ponúkame


Naša spoločnosť je zameraná na spracovanie starých motorových vozidie všetkých kategórií a odpadov z nich.

Súhlasy a povolenia:

Zber a spracovanie starých vozidiel

ROZHODNUTIE O UDELENÍ AUTORIZÁCIE č. 6229/2013-3.3
vydané MŽP SR / kat. 16 01 04 , 16 01 06 /

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

ROZHODNUTIE č. OU-VT-OSZP-2014/002043-08
Triedy vozidiel: M2, M3, N2G, M2G, T, S, C, Ps, Pn, O1-O4, R

Súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia - Odpadové oleje

ROZHODNUTIE č. OU-VT-OSZP-2014/005585-04
Odpadové oleje

Súhlas na zber a sprcovanie starých vozidiel

ROZHODNUTIE č. OU-VT-OSZP-2015/004730-04
Staré vozidlá