Profil spoločnosti


Zvyšujúce sa potreby priemyselnej a všeobecnej ľudskej činnosti majú za následok zvyšovanie spotrebných predmetov z ľudskej činnosti, čo v skutočnosti nepriaznivo pôsobí na životné prostredie. Z tohoto dôvodu vzrástaju potreby na recykláciu, premenu na iný produkt, alebo likvidáciu odpadov.

Môžeme povedať že z týchto dôvodov vznikla v roku 2002 spoločnosť MAVEBA s.r.o. Našim základným cieľom spoločnosti je ochrana a skvalitňovanie životného prostredia. Naším stabilizačným cieľom je zastavenie ohrozenie životného prostredia, nevhodným hospodárením s nebezpečným odpadom, kde patria aj staré motorové vozidlá.


Svoju činnosť sme zamerali na minimalizáciu tvorby odpadov, zhodnotenie odpadov, zavádzanie moderných technológií na recykláciu nebezpečných odpadov starých motorových vozidiel a podporu systémov spracovania odpadov.

Sídlo spoločnosti vrátane výrobných priestorov je v Hanušovciach nad Topľou, ktoré tvoria geografický stred východného Slovenska. To dáva možnosť spoločnosti MAVEBA obhospodárovať svojou činnosťou Prešovský a Košický kraj. To ale neznamená že svoje služby nebudeme poskytovať aj za hranice spomínaného regiónu, prípadne Slovenska.


Spoločnosť MAVEBA uplatňuje recykláciu starých vozidiel úplnou demontážou, prelínajúcou sa s prvkami selektívnej demontáže. Spracovateľská kapacita demontážnej linky je 6000 kusov starých vozidiel ročne, kategórie M1, N1 aj ostatné stavebné či poľnohospodárske zariadenia. Spoločnosť MAVEBA ponúka svoje služby aj autoservisom v oblasti nebezpečnych odpadov a ostatných odpadov týkajúcich sa motorových vozidiel.